Klinik Pakar Kesihatan USIM kini menyediakan (1)      Langkah Pencegahan Japanaese Encephalitis (JE)       Japanese Encephalitis (JE)